اخبار روستای مرتضی گرد

خریداری زمین برای آب رسانی اهالی روستا

ساماندهی انشعابات آب و خریداری زمین با حضور دهیار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی مرتضی گرد 

خبرهای بخشداری آفتاب

خریداری زمین برای آب رسانی اهالی روستا

ساماندهی انشعابات آب و خریداری زمین با حضور دهیار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی...

اخبار منتخب

پیوندها